Кружен камин KK1m

Кружниот камин KK1m е модел со заоблено стакло со строго определен радиус кој е фиксен и поради тоа овој модел го произведуваме со точно утврдени димензии.Поради заобленото стакло овој модел е поволен за поставување во агол, најчесто со заоблено надворешно обликување со кое идеално се вклопува со страничните зидови. Кружниот камин мал е модел со кој би загревале простор од околу 60м2. Го изработуваме и со лизгална врата. Со кружниот модел со резервоар за топловодно греење можете да загреете простор од околу 100-140м2.

Кружен камин мал KK1m

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm64
3 Длабина thellësia depth bsm60
4Висина на рамка lartësia e korniyës case heightcsm65
5Висинаlartësia heighthsm142
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletsm20
7Тежинаpesha weightkg115
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Кружен камин мал со лизгална врата KK1mL

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width asm64
3 Длабина thellësia depth bsm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcsm65
5Висина lartësia heighthsm180
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø dalja e tzmit sm20
7Тежинаpesha weightkg140
8Моќностfuqia powerkW12
9Капацитетkapaciteti capacitym^3180-240
+

Кружен камин мал со резервоар за топловодно греење KK1mrez

A B C DEF+
1 МК AL EN
2 Ширина gjerësia width amm64
3 ДЛабина thellësia depth bmm60
4Висина на рамкаlartësia e korniyës case heightcmm65
5Висинаlartësia heighthmm166
6Ø Излез за чад Ø dalja e tzmit Ø fume outletmm20
7Тежинаpesha weightkg190
8Моќностfuqia powerkW26
9Капацитетkapaciteti capacitym^3200-480
10Резервоарreyervuari reservoirL44
11Зрачењеrrezatimi radiationkW12
12Топла водаuji i ngrihtë hot waterkW14
+